Regulamin serwisu

Warunkiem korzystania z serwisów internetowych: DobreBudowanie.pl, KalkulacjeBudowlane.pl, e-TargiBudowlane.pl, 100budow.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

A. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Art-Presse s.c. A. i R. Krochmal z siedzibą w Krakowie (30-614), ul. Cechowa 63 posiadająca NIP: 677-20-47-594, REGON 351448409, posiadająca adres poczty elektronicznej redakcja@dobrebudowanie.pl („Właściciel”).
2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis, jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.

3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.
4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez Użytkowników Serwisu.
6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania internetu. Jakiekolwiek działanie Użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.
8. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

9.Blog „Czas budowania” posiada dodatkowy regulamin dostępny pod adresem www.dobrebudowanie.pl/blog określający w szczególności zasady i charakter komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

B. Regulacje dotyczące usług budowlanych i materiałów budowlanych
1. Udzielane informacje z uwagi na ich świadczenie przez Internet, nie zastąpią konsultacji specjalistów w sprawach jakości usług budowlanych oraz materiałów budowlanych, podczas których może być przeprowadzona wizja lokalna, szczegółowe badania potrzebne do wydania wiążących opinii.
2. Udzielane informacje stanowią jedynie informacje poglądowe, które mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w różnych środkach przekazu oraz w literaturze określonych problemów o tematyce związanej z budownictwem, prawem budowlanym, rynkiem nieruchomości -  w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji. Nie mogą one  być stosowane przez Użytkownika w praktyce bez dostosowania do konkretnej sytuacji.
3. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny.

4.Wszystkie ceny podawane w Serwisie tj. zamieszczane w cennikach i kalkulacjach, są średnimi cenami oferowanymi przez producentów, dystrybutorów, sprzedawców materiałów budowlanych oraz firmy wykonujące usługi dla budownictwa – nie są ofertą handlową i nie mogą służyć jako podstawa do żądania tej ceny od sprzedających te materiały lub usługi.

5. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania materiałów budowlanych, sposobu ich aplikacji, wyboru technologii budowy wskazanych w Serwisie powinny być poparte osobistą konsultacją ze specjalistą w danym temacie tj. architektem, kierownikiem budowy, prawnikiem, przedstawicielem producenta materiałów budowlanych lub inną osobą czy instytucją, która ma odpowiednie uprawnienia.
6. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne oraz własnego doświadczenia.

C. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:
1. Otrzymywaniu przez każdego Użytkownika, który dokonał subskrypcji na wskazany adres poczty elektronicznej, stałego biuletynu informacyjnego („Newsletter”).
2. Warunkiem skorzystania z usługi „Newsletter” jest prawidłowa aktywacja konta Użytkownika („Konto”) poprzez wprowadzenie danych do formularza umieszczonego w Serwisie: adresu poczty elektronicznej.
3. Każdorazowe przekazanie przez Użytkownika Danych związane jest z dobrowolnym udzieleniem Właścicielowi zgody wyrażonej w formie odrębnego oświadczenia woli na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
4. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

6.Na stronach Serwisu mogą być umieszczane linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Właściciel nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

D. Prawa autorskie

1.Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w Serwisie nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2.Zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych Serwisu), a także ich udostępnianie publiczne.

3.Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

4.Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

5.Użytkownik upoważnia niniejszym Właściciela do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach Serwisu oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez Właściciela wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Właściciela do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.


E. Warunki techniczne
1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i usług, to:
- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
- sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera.

F. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać do administratora na adres: redakcja@dobrebudowanie.pl.

2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

G. Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Art-Presse s.c. A. i R. Krochmal z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 63, 30-614 Kraków, NIP: 677-20-47-594, REGON 351448409.

2. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany przez siebie adres e-mail i adres pocztowy. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji działań marketingowych Właściciela zgodnie z celem przetwarzania ujętych w Danych, z zachowaniem wszelkich starań celem zabezpieczenia  Danych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych oraz ich poprawiania.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: redakcja@dobrebudowanie.pl

 

 

Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników naszego serwisu jest bardzo ważna. Nasze systemy informatyczne oraz pomieszczenia w których dane są przetwarzane gwarantują Państwa danym pełne bezpieczeństwo.
Rejestrujemy i wykorzystujemy w celach statystycznych i demograficznych dane zawarte w plikach logów. Dzięki temu możemy rozwijać nasz Serwis w oparciu o rzeczywiste potrzeby Użytkowników.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa, powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa powyżej.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail, informację handlową dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Właściciela,  a w szczególności w zakresie Serwisu, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Właścicielem.

Informacje z plików logów zawierają numer IP Użytkownika, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu Użytkownika, przeglądarkę, z której korzysta oraz adres strony, którą otwiera, korzystając z Serwisu.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy pliki cookies umożliwiają m. in. zalogowanie do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czy pola formularzy. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nasz serwis umożliwia także korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych oraz reklamowych.
Użytkownik  decyduje, czy chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na swoim komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Jednak wyłączenie plików cookies może spowodować, że nie będzie mógł w pełni korzystać z opcji naszego serwisu m.in. zalogować się, utworzyć własnego konta i logować się do nich.

Niektórzy z naszych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii, jak pliki cookies czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów z konkretnego miasta  serwowane Użytkownikowi, który jest w tym mieście) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Wszelkie wypowiedzi niezgodne z regulaminem Serwisu będą przez Właściciela niezwłocznie usuwane. W przypadku zaistnienia okoliczności naruszenia dóbr osobistych bądź upublicznienia danych osobowych, prosimy osobę pokrzywdzoną takim działaniem o niezwłoczny kontakt z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – redakcja@dobrebudowanie.pl

To Użytkownicy decydują o tym, czy udostępnione przez nich informacje, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, będą traktowane jako dane osobowe. Dla przykładu: zarejestrowanie się pod mailem o strukturze imię.nazwisko@nazwa_zakładu_pracy może zostać uznane za dane identyfikujące osobę fizyczną.


Każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności prawo do:

1. Uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy.
2. Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze.
3. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych.
4. Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej.
5. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
6. Uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2.
7. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
10. Wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>