Otoczenie -> ogrodzenia

Ogrodzenie według prawa

Przepisy prawa nie regulują kto powinien finansować budowę ogrodzenia, a jedynie nakazują ponosić wspólnie sąsiadom koszty  jego utrzymania.
Ogrodzenie powinno znajdować się w granicy działki inwestora i aby uniknąć pomyłki przed jego postawieniem należy skorzystać z usług geodety do wyznaczenia granicy. Jeśli dojdziemy do porozumienia z sąsiadem i ogrodzenie będzie wspólną inwestycją, możemy je postawić dokładnie w osi granicy działek.

Powinno być również zgodne z linią rozgraniczającą ulicy i innymi ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w danej gminie. Często gminy w planie mają zarezerwowane tereny pod przyszłe szerokie drogi, dlatego granica naszej działki nie zawsze będzie linią ogrodzenia. Jeżeli plan miejscowy przewiduje przy naszej działce skrzyżowanie dróg, może się okazać, że róg ogrodzenia powinien być ścięty.

Zamiar budowy ogrodzenia od strony drogi powinniśmy zgłosić w starostwie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic ogrodzenia, mapę z jego przebiegiem i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeżeli urząd nie będzie miał żadnych uwag, możemy rozpoczynać prace.

Powodem sprzeciwu wyrażonego przez urząd w formie decyzji może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów np. ustawy o drogach publicznych.

Prawo budowlane nakazuje zgłaszać w starostwie budowę lub remont ogrodzeń:

  • od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych
  • o  wysokości przekraczającej  2,20 m. bez względu na usytuowanie.

Ogrodzenia między sąsiadami  (do wysokości 2,20 m ) nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia.

Prace należy podjąć w ciągu 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

 

Warunki techniczne jakie musi spełniać ogrodzenie

Wszystkie wymogi techniczne jakie powinno spełniać ogrodzenie określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • ogrodzenie nie może  stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.  Do wysokości 1,80 m ogrodzenie nie może być zakończone zaostrzonymi elementami, drutem kolczastym, tłuczonym szkłem itp.
  • bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji ani mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich
  • bramy i furtki muszą mieć szerokość (w świetle) umożliwiającą swobodny wjazd i wejście na działkę: brama- co najmniej 2,4 m, furtka- co najmniej 0,9 m. Na drodze przeciwpożarowej szerokości te regulują przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej (dot. budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej).

 

 

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>