Jak zbudować ogrodzenie - wymogi prawne i porady

OGRODZENIE

Ogrodzenie to rama całej posesji. Powinno być dopasowane do wnętrza i stanowić zamknięcie całości. Musi spełniać funkcję ochrony intymności mieszkańców ale też strzec ich bezpieczeństwa. Może być bardzo delikatne, prawie niewidoczne, ale też ciężkie i masywne. Stoi na straży posiadłości właścicieli dopuszczając do środka tylko zaproszonych gości.

Zazwyczaj planując je myślimy o zewnętrznej stronie- tej widocznej od strony ulicy, choć równie ważna jest strona wewnętrzna, najczęściej przecież oglądana przez gospodarzy. Ogrodzenie od strony ulicy podlega pewnym wymogom narzuconym przez prawo budowlane, do których właściciel musi się dostosować. Od strony przedogródka musi się znaleźć furtka, brama, śmietnik- na wąskich, miejskich działkach często jest to dominujący fragment ogrodzenia. Wszystkie te elementy powinny być dopasowane do architektury budynku, stanowić jego dopełnienie, gdyż ogrodzenie jest wizytówką domu i gospodarzy. Ważne jest więc użycie do budowy ogrodzenia podobnych materiałów, jak do wykończenia elewacji domu i zachowanie jednorodnej kolorystyki. Może to być ta sama cegła klinkierowa jak na opasce domu, taka sama dachówka, ten sam tynk, podobne elementy metalowe jak w balustradzie balkonów itp. Czasem nasze ogrodzenie jest fragmentem ogrodzenia ciągnącego się wzdłuż całej ulicy i chcąc wpisać się w ten ciąg powinniśmy zastosować podobne materiały. Nie obowiązują w tym względzie żadne przepisy, należy się raczej kierować rozsądkiem. Wiele firm proponuje całe systemy ogrodzeń, łącznie z furtką, bramą wjazdową. Mogą być wykonane z elementów stalowych, kutych, aluminiowych, z siatki, winylu i drewna.

 

Ogrodzenie według prawa

 

Przepisy prawa nie regulują kto powinien finansować budowę ogrodzenia, a jedynie nakazują ponosić wspólnie sąsiadom koszty jego utrzymania.
Ogrodzenie powinno znajdować się w granicy działki inwestora i aby uniknąć pomyłki przed jego postawieniem należy skorzystać z usług geodety do wyznaczenia granicy. Jeśli dojdziemy do porozumienia z sąsiadem i ogrodzenie będzie wspólną inwestycją, możemy je postawić dokładnie w osi granicy działek.

Powinno być również zgodne z linią rozgraniczającą ulicy i innymi ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w danej gminie. Często gminy w planie mają zarezerwowane tereny pod przyszłe szerokie drogi, dlatego granica naszej działki nie zawsze będzie linią ogrodzenia. Jeżeli plan miejscowy przewiduje przy naszej działce skrzyżowanie dróg, może się okazać, że róg ogrodzenia powinien być ścięty.

Zamiar budowy ogrodzenia od strony drogi powinniśmy zgłosić w starostwie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic ogrodzenia, mapę z jego przebiegiem i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeżeli urząd nie będzie miał żadnych uwag, możemy rozpoczynać prace.

Powodem sprzeciwu wyrażonego przez urząd w formie decyzji może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów np. ustawy o drogach publicznych.

Prawo budowlane nakazuje zgłaszać w starostwie budowę lub remont ogrodzeń:

- od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych

- o wysokości przekraczającej 2,20 m. bez względu na usytuowanie.

Ogrodzenia między sąsiadami (do wysokości 2,20 m ) nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia.

Prace należy podjąć w ciągu 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

 

Warunki techniczne jakie musi spełniać ogrodzenie

 

Wszystkie wymogi techniczne jakie powinno spełniać ogrodzenie określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Do wysokości 1,80 m ogrodzenie nie może być zakończone zaostrzonymi elementami, drutem kolczastym, tłuczonym szkłem itp.

 

- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz posesji ani mieć progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich

- bramy i furtki muszą mieć szerokość (w świetle) umożliwiającą swobodny wjazd i wejście na działkę: brama- co najmniej 2,4 m, furtka- co najmniej 0,9 m. Na drodze przeciwpożarowej szerokości te regulują przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej (dot. budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej).

Budowa zjazdu

 

W przypadku budowy ogrodzenia przy nowobudowanym domu będziemy chcieli zapewne zbudować również zjazd od strony drogi publicznej. Będzie to wymagało uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgody zarządcy drogi, która jest wydawana w formie decyzji na podstawie art.29 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz.2086 z późn. zmianami). Określa się w niej parametry techniczne zjazdu oraz lokalizację.

Jeśli w gminie nie ma obowiązującego planu należy wystąpić najpierw o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt zjazdu musi wykonać osoba mająca odpowiednie uprawnienia, następnie projekt trzeba uzgodnić z zarządcą zjazdu.

Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu jest ważna 3 lata od daty jej wydania.

Należy pamiętać, że w momencie przystąpienia do prac budowy zjazdu będzie potrzebne zezwolenie zarządcy drogi do prowadzenia prac w pasie drogowym. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie jednego metra kwadratowego oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego.

Wybudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wiąże się z karą pieniężną wymierzaną przez zarządcę w wysokości dziesięciokrotności opłaty opisanej powyżej. Kara w tej samej wysokości będzie wymierzona inwestorowi, jeśli bez zezwolenia zajmie pas drogowy, lub zajmie pas drogowy o powierzchni większej niż w posiadanym zezwoleniu


Ogrodzenia przęsłowe

To najczęściej spotykany typ ogrodzenia posesji. Składa się ze słupów i zawieszonych między nimi przęseł. Dają nieograniczoną ilość możliwości ze względu na materiał, z którego wykonane są słupy jak i formę wypełnienia między nimi.

Słupy to konstrukcja nośna ogrodzeń przęsłowych. Wykonane mogą być z cegieł, betonu, kamienia, drewna, metalu. Do nich mocuje się ramy przęseł lub metalowe poprzeczki, do których dokręcane są drewniane sztachety.
Najmniejszy przekrój ceglanego słupka wynosi 25 x 25 cm , 25 x 38 cm lub 38 x 38 cm . Najczęściej stosuje się cegłę o wymiarach 250 x 120 x 65 mm, ale są też cegły 240 x 115 x 71 mm, 240 x 115 x 71 mm, 240 x 115 x 52 mm, 210 x 100 x 65 mm. Słupy, na których wspiera się brama wjazdowa powinny być wzmocnione stalowym rdzeniem, do którego przyspawane są haki służące do zawieszenia skrzydeł bramy i furtki. Słupy wykonane z cegieł i kamieni mają duży ciężar, dlatego muszą mieć odpowiedni fundament. Jego głębokość jest uzależniona od strefy przemarzania gruntu, wynosi od 80 do 120 cm. Od tego zależy później czy fundament nie pęknie pod wpływem ruchów gruntu, gdy woda znajdująca się w ziemi zamarza i rozmarza. Powinien być wykonany z betonu klasy B 15. Fundamenty pod cokołem ogrodzenia mogą być płytsze ale muszą posiadać dylatacje co 10- 15 m. Należy też pamiętać o korzeniach drzew, jeśli takie są w pobliżu, i zostawić dla nich odpowiednie otwory. Cokoły ogrodzenia zabezpieczają przed przerastaniem chwastów, trawy, a także przed przedostawaniem się małych zwierząt. Aby nie ulegały działaniu zmiennych warunków atmosferycznych muszą mieć od strony fundamentu warstwę izolacji.
Przekrój słupa betonowego może wynosić 10 x 10 cm, przy wysokości do 2 m,lub 20 x 20 cm przy większej wysokości. Słupy betonowe zbroi się czterema prętami średnicy 3-4 mm, połączonymi strzemionami z drutu w odstępach co 25 cm.

Słupki i cokoły oraz przęsła wykonane z cegły należy od góry zabezpieczyć przed wodą opadową. Najwygodniejsze jest wykorzystanie gotowych czap ceramicznych bądź betonowych. Czapa musi wystawać kilka centymetrów poza słupek czy przęsło i musi mieć kapinos, aby woda wygodnie skapywała, nie zalewając ochranianej powierzchni. Zamiast czap można zastosować także kształtki, dachówki, gonty, płytki- wszystkie muszą być układane ze spadkiem.

Słupki w ogrodzeniach z siatki mocuje się w fundamencie betonowym na głębokości ok.40 cm. Podobnie osadza się słupy stalowe, które przeważnie zrobione są z kształtowników o przekroju zamkniętym. Mogą być okrągłe, kwadratowe lub prostokątne. Dla zabezpieczenia przed korozją należy pokryć je minią oraz odpowiednim lakierem. Nie wolno zapomnieć o zabezpieczeniu od góry zaślepkami, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka słupa.
Słupy drewniane występują przy ogrodzeniach drewnianych i to zazwyczaj niskich i niezbyt ciężkich. Najtrwalsze wykonane są z drewna dębowego jednak najczęściej używa się drewna sosnowego i świerkowego. Aby długo pełniły swoją funkcję należy je zabezpieczyć odpowiednimi środkami chroniącymi przed wilgocią, a wierzchołek przyciąć tak, aby nie zalegał na nich śnieg ani woda deszczowa.
O wyglądzie ogrodzenia decyduje jednak wypełnienie między słupami czyli przęsła. Najczęściej ich długość wynosi od 2 do 2,5 m. W przypadku przęseł drewnianych zazwyczaj są to sztachety, które wykonuje się z desek o grubości co najmniej 2 cm i szerokości od 8 do 15 cm. Czym szersza deska tym powinna być grubsza, gdyż łatwiej ulega wypaczeniom.

Najbardziej newralgicznym punktem jest w takim ogrodzeniu miejsce łączenia sztachet z poprzeczkami zamocowanymi do słupów. Używa się do tego celu specjalnych wkrętów, lub w przypadku dużej ilości sztachet- blachowkrętów z podkładkami, które szczególnie dokładnie należy zabezpieczyć przed korozją. Sztachety powinny zostać zamontowane od 10 do 15 cm nad cokołem, a w przypadku jego braku nad gruntem. Zbyt niskie osadzenie sztachet narazi je na ciągłe działanie wody.
Przęsła mogą mieć także konstrukcję ramową, którą mocuje się do słupów na specjalnych płaskownikach. Najczęściej spotykanym wypełnieniem takich ram są pręty metalowe lub siatka z drutu. Obecnie w centrach ogrodniczych jest też duży wybór przęseł drewnianych o różnorodnych plecionych formach.

Mury


Najczęściej jako ogrodzenia stosuje się mury z cegły, kamienia lub betonowe. Ten kto stawia taki mur musi liczyć się z większymi kosztami niż przy zwykłym ogrodzeniu. Mur pełni funkcje ochronne przed intruzami, ale niekiedy jest też zabezpieczeniem przed osuwaniem się ziemi. Musi mieć odpowiednie ławy fundamentowe, które są posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu (od 80 do 120 cm poniżej powierzchni terenu) i szersze od muru o ok. 10 cm. Mur powinien zostać oddzielony od fundamentu izolacją poziomą (zwłaszcza jeżeli jest wykonany z wapienia i piaskowca), zabezpieczą go przed podsiąkaniem wody oraz powinien posiadać co ok.10 m dylatacje. Aby zabezpieczyć mur przed erozją od góry, należy wykonać daszek z ułożonych ze spadkiem dachówek, bądź wyprofilować go z betonu.
Bardziej elegancki i miejski wydaje się mur z cegieł klinkierowych, ale można też wykonać mur ze zwykłej cegły i otynkować go. Najczęściej jego grubość wynosi 25 cm czyli długość typowej cegły. Można także mur nieco odchudzić i wykonać go na pół cegły. Wówczas konieczne będzie wymurowanie co 3 m słupów wzmacniających konstrukcję, które można wysunąć nieco przed lico ogrodzenia. Chcąc obniżyć optycznie mur od wnętrza ogrodu i pozbyć się wrażenia masywności i przytłoczenia, możemy obsypać go ziemią, tworząc lekki pagórek i obsadzić odpowiednią roślinnością.

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>