Oszczędzanie energii

Od 1 stycznia 2009 obowiązują nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do ustawy Prawo budowlane, związane z wymaganiami dyrektywy 2002/91/W Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - są to rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201, poz. 1238 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201, poz. 1239 z późn. zmianami).

 

Poprzednio obowiązujące przepisy stosuje się do budynków, wobec których przed datą 1 stycznia 2009 r.:

- została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji.

Nowe przepisy obowiązują wszystkie projekty budowlane składane po 1 stycznia 2009 r. i nie ma znaczenia kiedy projekt został zakupiony czy sporządzony. Jeżeli posiadany przez nas projekt gotowy nie spełnia nowych warunków rozporządzenia, to musi on zostać poprawiony i dostosowany do obowiązującego prawa.

Zgodnie z nowymi przepisami budynek oraz jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

W przypadku domu jednorodzinnego można:

- spełnić wymagania cząstkowe w postaci dopuszczalnej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku i instalacji oraz powierzchni okien lub

- spełnić warunek, aby wskaźnik EP projektowanego budynku określający roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, obliczony według zasad ustalonych w przepisach odrębnych dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku., nie przekraczał wskaźnika EP obliczonego na podstawie prostych zależności określonych w rozporządzeniu oraz, że przegrody zewnętrzne odpowiadły przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej do zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

 

Ściany

Ściany zewnętrzne w pomieszczeniach ogrzewanych (czyli takich gdzie temperatura jest powyżej 16 °C) powinny się charakteryzować współczynnikiem przenikania ciepła U nie wyższym niż 0,3 W/(m2K). Nowe wartości U znajdują się w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Wprowadzono wymagania w zakresie U dla ścian przyległych do szczelin dylatacyjnych. Gdy szerokość szczeliny nie przekracza 5 cm, a szczelina jest trwale zamknięta i wypełniona izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm, współczynnik U dla ściany nie powinien być większy niż 1,00 W/(m2K). Jeżeli szczelina jest szersza, nie ma znaczenia czy szczelina jest wypełniona, a maksymalna wartość współczynnika U ściany może wynosić 0,7 W/(m2K).

W rozporządzeniu jest mowa o ochronie ścian przed zawilgoceniem i korozją biologiczną - na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Również wewnątrz takiej przegrody nie powinno występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Dopuszcza się ją w przegrodzie w okresie zimowym, jeśli struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów, z których jest ona zbudowana. Oznacza to, że przegrody zewnętrzne i ich węzły konstrukcyjne powinny się charakteryzować współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna. Projektanci nie muszą wyliczać wartości współczynnika temperaturowego, jeżeli pomieszczenia są ogrzewane do temperatury co najmniej 20 ľC i średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%. Wówczas dopuszcza się przyjmowanie wartości krytycznej równej 0,72.

 

Dachy, stropy, podłogi

Dla dachów i stropodachów znajdujących się nad pomieszczeniami, w których panuje temperatura wyższa niż 16 st.C współczynnik przenikania ciepła U nie może przekroczyć 0,25 W/(m2K).

Maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika U dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi wynosi 0,45 W/(m2K).

Współczynnik U dla stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami, które znajdują się w pomieszczeniach ogrzewanych (temperatura powyżej 16 °C) nie może przekroczyć 0,25 W/(m2K).

W pomieszczeniach ogrzewanych podłoga na gruncie powinna mieć obwodową izolację cieplną, której opór cieplny wyniesie co najmniej 2,0 (m2K)/W. Współczynnik U dla podłogi nie może być wyższy niż 045 W/(m2K).

 

Okna, przewody, wentylacja

Znacznie zaostrzono wymagania cieplne dla okien oraz dodano zapis, ze współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc nie może być większy niż 0,5.

 

gc = fc x gG, gdzie

 

fc - współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania;

gG - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia.

Jeżeli okna i przegrody szklane zajmują więcej niż 50% powierzchni ściany, dodatkowo stawia się warunek:

 

gc x fG £ 0,25, gdzie

 

fg to udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych do powierzchni ściany.

Wprowadzono obowiązek ograniczenia do racjonalnego poziomu strat ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych oraz w przewodach zasilających i powrotnych centralnego ogrzewania, a także przewodach ogrzewania powietrznego, co powoduje konieczność zastosowania odpowiednich otulin, a normy, które winny spełniać wymieniono w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

Wprowadzono obowiązek stosowania urządzeń nawiewnych w pomieszczeniach z wentylacją inną niż mechaniczna nawiewna lub nawiewno - wywiewna, co oznacza konieczność montowania nawiewników między innymi w oknach, które powinny dostarczać do pomieszczenia taką ilość powietrza, jaka jest wymagana do potrzeb wentylacyjnych.

Aby ustalić tą liczbę należy obliczyć wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego dla całego domu i podzielić ją przez wielkość strumienia, jaki może doprowadzić pojedynczy nawiewnik.

 

Świadectwo energetyczne

Wszyscy inwestorzy którzy kończą budowę po 1 stycznia 2009 r. muszą w nadzorze budowlanym do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie domu dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Wymóg posiadania świadectwa dotyczy również budynków rozbudowywanych, nadbudowywanych, odbudowywanych - czyli tych, które wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przy czym nadzór budowlany ogranicza się do sprawdzenia kompletności dokumentacji, zaś nie może sprzeciwić się przystąpieniu do użytkowania budynku jeśli określony w świadectwie wskaźnik EP jest wyższy niż maksymalny określony w przepisach. Jeśli inwestor nie dokonał odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, to nie powinien mieć problemów z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku remontu (te prace należy tylko zgłosić) i przebudowy wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego tylko wtedy, gdy w wyniku prac ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabeli 1.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabeli 2.

Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa tabela 3.

Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa tabela 4.

 

Tabela 1. Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik

przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2K)]

1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti > 16 °C 0,30

b) przy ti £ 16 °C 0,80

2 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi

a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00

3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną

na głębokości co najmniej 20 cm 1,00

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia

i zaizolowania szczeliny 0,70

4 Ściany nieogrzewanych

kondygnacji podziemnych bez wymagań

5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti > 16 °C 0,25

b) przy 8 °C < ti £ 16 °C 0,50

6 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami

podpodłogowymi, podłogi na gruncie 0,45

7 Stropy nad ogrzewanymi

kondygnacjami podziemnymi bez wymagań

8 Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane

od nieogrzewanego 1,00

 

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

 

Tabela 2. Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik

przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2K)]

1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie

przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti £ 16 °C:

a) w I, II i lll strefie klimatycznej 1,8

b) w IV i V strefie klimatycznej 1,7

2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną)

w pomieszczeniach o ti £ 16 °C 1,8

3 Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia

ogrzewane od nieogrzewanych 2,6

4 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych

oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań

5 Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6

 

 

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

 

Tabela 3

Lp. Rodzaj oszklenia Współczynnik gG

przepuszczalności

energii całkowitej

1 Pojedynczo szklone 0,85

2 Podwójnie szklone 0,75

3 Podwójnie szklone z powłoką selektywną 0,67

4 Potrójnie szklone 0,7

5 Potrójnie szklone z powłoką selektywną 0,5

6 Okna podwójne 0,75

 

Tabela 4

Lp. Typ zasłon Właściwości optyczne Współczynnik korekcyjny

redukcji promieniowania fc

współczynnik współczynnik osłona osłona

absorpcji przepuszczalności wewnętrzna zewnętrzna

1 Białe żaluzje 0,05 0,25 0,10

o lamelach 0,1 0,1 0,30 0,15

nastawnych 0,3 0,45 0,35

2 Zasłony 0,5 0,65 0,55

białe 0,1 0,7 0,80 0,75

0,9 0,95 0,95

3 Tkaniny 0,1 0,42 0,17

kolorowe 0,3 0,3 0,57 0,37

0,5 0,77 0,57

4 Tkaniny

z powłoką 0,2 0,05 0,20 0,08

aluminiową

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>