Drzwi - warunki techniczne


Wybrane informacje


1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, nie powinny mieć progów .

2. W budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, nie powinny mieć progów.

3.Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć,  co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.

4. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, do kabin ustępowych drzwi otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m.

5.Odległość od okien i drzwi ustępu publicznego do okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do produkcji i magazynowania artykułów żywnościowych i farmaceutycznych nie może być mniejsza niż 10 m.

6. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

7. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość.

8. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

9.  Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

a)   otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

b)   samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.

 

10. Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub zamkniętej, nie mogą zawężać szerokości użytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku, w której się znajdują.

 

 

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)  

Z późniejszymi zmianami wprowadzonymi:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156),

które weszło w życie 27 maja 2004 r.

 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238),

które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.

 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461),

które weszło w życie 8 lipca 2009 r. , z wyłączeniem przepisu zawartego w §

1 pkt 33, który wszedł w życie 7 kwietnia 2009 r.

 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597),

które weszło w życie 21 marca 2011 r.

7 Warunki Techniczne dla budynków - tekst jednolity

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 r. poz. 1289),

które weszło w życie 23 lutego 2013 r.

 

 

Domy gotowe

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę wybudowanych domów.
Domy Kraków >>

Budowa domów

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
Chcesz wybudować dom? W tym miejscu znajdziesz porady jak to zrobić najlepiej.
Budowa domów Kraków >>

Kalkulacja domów

Przelicz ile w rzeczywistości wyniesie Cię budowa wymarzonego domu na podstawie wstępnej kalkulacji.
Kalkulacje domów >>